اثری از ژوزف مورفی

درون انسان گنجی نهفته است که بسیاری از وجود آن بی‌خبرند. ثروت بی‌پایانی که انسان را احاطه کرده است... 

هوش هیجانی، توانایی مدیریت اضطراب و کنترل تنش‌ها، امیدواری و خوش‌بینی در مواجهه با موانع، در راه رسیدن به هدف است. هوش هیجانی، همدلی است، درک این که اطرافیان شما چه احساسی دارند.