این سوال یکی از دغدغه‌های اصلی دانش‌آموزان است. در پاسخ باید بگویم

برای هر مبحث، سه مرحله‌ی یادگیری، تسلط و مرور باید طی شود!

برنامه‌ریزی باید با برنامه‌ی هفتگی مدرسه هماهنگ باشد!